متن عربی و ترجمه درس 2
ساعت ۳:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢۱  کلمات کلیدی: درس 2

 

 

                     اَلدََّرسُ الثّانی


قواعد درس 2
ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢۱  کلمات کلیدی: درس 2

 

 

                       معتلّ ناقص


متن عربی و ترجمه درس 3
ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢۱  کلمات کلیدی: درس 3

 

 

                     اَلدََّرسُ الثّالِثُ


قواعد درس 3
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢٠  کلمات کلیدی: درس 3

                      مفعول مطلق

                             و

                       مفعولٌ فیه


متن عربی و ترجمه درس 4
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢٠  کلمات کلیدی: درس 4

 

 

                     اَلدََّرسُ الرّابِعُ


قواعد درس 4
ساعت ٤:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢٠  کلمات کلیدی: درس 4

 

 

                      حال


متن عربی و ترجمه درس 5
ساعت ٤:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢٠  کلمات کلیدی: درس 5

 

 

                    اَلدََّرسُ الخامِسُ


قواعد درس 5
ساعت ٤:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢٠  کلمات کلیدی: درس 5

 

 

                     تَمییز


متن عربی و ترجمه درس 6
ساعت ٤:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢٠  کلمات کلیدی: درس 6

 

 

             اَلدَّرسُ السّادِسُ


قواعد درس 6
ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢٠  کلمات کلیدی: درس 6

 

 

 

                  مُستَثنی


متن عربی و ترجمه درس 7
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٧  کلمات کلیدی: درس 7

 

 

 

                    اَلدَّرسُ السَّابِع


قوائد درس 7
ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٧  کلمات کلیدی: درس 7

 

 

                     مُنادی